Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจแบบบูรณาการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

pll_content_description

 วันนที่ 7 เมษายน 2560  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  และสถาบันพัฒนาฝีมือแแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ตรวจแบบบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในสถานประกอบการประเภทฟาร์มปศุสัตว์ 3 แห่ง ประกอบด้วย 

1. สำเริงฟาร์ม เลขที่ 167/2 ม. 7 ตำบลหนองกระเจา  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทกิจการฟาร์มไก่
2. ธวัชชัยฟาร์ม เลขที่ 19 ม. 9 ต.หนองกระเจา  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ประเภทกิจกาฟาร์มไก่
3. สถาพรฟาร์ม เลขที่ 6/3 ม.5 ต.หนองกระเจา  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  ประเภทฟาร์มไก่ 
ผลการตรวจ 
1. ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
2. พบลูกจ้างจำนวน 2 ราย ในสถาพรฟาร์ม  ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามกฏหมายประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมแจ้งนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในลำดับต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP