Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

TOP