Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

ITA สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

EB1 (1) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 – คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน / รับทราบของบุคลากร

EB1 (2) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB2 (1) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

-ใบลงนามรับทราบ

EB2 (2) มีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 -แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EB3 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB3 (2) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 (4) มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

– แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

– ภาพถ่ายหน้าจอการเผยแพร่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน

EB4 (1) มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB4 (3) มีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB5 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 -แบบรายงานผลข้าราชการมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB6 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

-เผยแผ่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

EB7 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB8 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 -ใบลงนามรับทราบของบุคลากร

EB9 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

-การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB10 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

          -แบบรายงานผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

EB10 (2)มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB11 (1) มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB11 (2) มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง

EB12 (1) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 -คำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ /แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตาม   คู่มือการปฏิบัติงาน แบบ ตส.1 /แบบสรุปผลรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    ตามคู่มือการปฏิบัติงาน แบบ ตส.2

EB12 (2) มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 คู่มือสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

234
TOP