Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

  นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

  แรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวญาธิณี อัศวยืนยง

    นางสาวญาธิณี อัศวยืนยง

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายสุทัศน์ ศรีมุข

     นายสุทัศน์ ศรีมุข

     นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร

   นางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกมลทิพย์ ลุ่มลึก

    นางสาวกมลทิพย์ ลุ่มลึก

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นายเจษฎาพงษ์ บุญมาก

     นายเจษฎาพงษ์ บุญมาก

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นายเดชณรงค์ มูลพร้อม

   นายเดชณรงค์ มูลพร้อม

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางมัชฌิมา ชำนาญ

    นางมัชฌิมา ชำนาญ

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นางสาวศิริพร อินทร์โพธิ์

     นางสาวศิริพร อินทร์โพธิ์

     แม่บ้าน
  • นางสาวประภาพร สิงห์ทอง

   นางสาวประภาพร สิงห์ทอง

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายณรงค์เดช อุทัยมงคล

    นายณรงค์เดช อุทัยมงคล

    พนักงานขับรถ ส.2
TOP