Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นางพัฒนา  พันธุฟัก  แรงงานจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร  แก่ผู่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หลักสูตรพนักงานนวดแผนไทย  มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนวพล  นวกุลพันธ์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาการแทนนายอำเภอเก้าเลี้ยว นายอุกฤษฏ์  แก้วเกษ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว และนายประเสริฐ  มิ่งเมือง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมพิธี  และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

TOP