Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวประภาพร สิงห์ทอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนขุดลอกคลองดาดคอนกรีต และกำจัดวัชพืชคันดาดคอนกรีต

pll_content_description

TOP