Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเปิดศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

pll_content_description

TOP