Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

TOP