Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ การประชุมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

pll_content_description

TOP