อาสาสมัครแรงงาน

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

 

                         นายสมศักดิ์  ปู่จ้าย  ประธานอาสาสมัครแรงงาน

                         นายเจลย  สมัครกสิกรรม  รองประธานฯ

                         

 

ที่

 

อำเภอ

 

จำนวนตำบล

 

จำนวน (คน)

1

เมืองนครสวรรค์

16

16

2

โกรกพระ

9

9

3

ชุมแสง

11

12

4

หนองบัว

9

9

5

บรรพตพิสัย

13

13

6

เก้าเลี้ยว

5

5

7

ตาคลี

10

11

8

ท่าตะโก

10

10

9

พยุหะคีรี

11

11

10

ไพศาลี

8

8

11

ลาดยาว

12

12

12

ตากฟ้า

7

7

13

แม่วงก์

4

4

14

แม่เปิน

1

1

15

ชุมตาบง

2

2

 

รวม 15 อำเภอ

 

128

 

130

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561