แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

โดยทางรถยนต์ 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร

มีพื้นที่  9,597.677 ตารางกิโลเมตร  หรือ 5,998,548 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

                      ทิศเหนือ ติดกับ           จังหวัดพิจิตร  และกำแพงเพชร
                      ทิศใต้ ติดกับ           จังหวัดลพบุรี  อุทัยธานี  ชัยนาท  และสิงห์บุรี
                      ทิศตะวันออก ติดกับ           จังหวัดเพชรบูรณ์
                      ทิศตะวันตก ติดกับ           จังหวัดตาก