วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 " วิสัยทัศน์ "

          บริหารงาน   บูรณาการภารกิจ   เพื่อคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจก้าวไกล 
 

 

 

 

" พันธกิจ "

                     พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
                     จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
                     เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
                     พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ