พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 23 กันยายน 2562 กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางกุหลาบ สีเต็ม อาสาสมัครแรงงาน ตำบล         เนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี โดยนางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ      รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร