สรจ.นครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ มัชชะ

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ มัชชะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเชิดชูเกียรติคุณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตร ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์