ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562