ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 

เดือนตุลาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 

เดือนสิงหาคม 2561