พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ