การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562