ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน

จังหวัดนครสวรรค์

 

" แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ของกระทรวงแรงงาน "

 

               เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าจะประสบภัยธรรมชาติ  
                            กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ดังนี้ 
 
1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นศูนย์ถาวร
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตามช่วงสถานการณ์ของภัยที่เกิด

ในส่วนภูมิภาค  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านแรงงานเป็นประธานกรรมการ

แรงงานจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ   
 
2. ประมาณการผู้ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ร่วมมือกัน
จัดทำแผนผังแสดงเขตพื้นที่  ที่ได้รับผลกระทบแยกเป็นพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ  รุนแรง ปานกลาง และ
เล็กน้อย  พร้อมทั้งประมาณการจำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  และที่คาดว่าจะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงาน แล้วดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติตามภารกิจ โดยดำเนินการ
อย่างเป็นระบบและครบวงจร ดังนี้ 

    

     2.1  การตรึงประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสกัดกั้นและชะลอการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน

     ออกจากพื้นที่ไปหางานทำยังถิ่นอื่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  ดังนั้นกระทรวงแรงงาน

     จึงเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อตรึงให้อยู่ในพื้นที่ และนำบริการ 

     ต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่  ที่ประสบภัยธรรมชาติ  ดังนี้ 
            2.1.1  โครงการฝึกอาชีพแรงงานในชนบท โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนา

            ฝีมือแรงงานจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย ดำเนินการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนในสาขาช่างต่างๆ

            อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างก่ออิฐฉาบปูน 

            และช่างก่อสร้าง เป็นต้น 
            2.1.2  การให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอาชีพ ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

            จัดกิจกรรมให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  บริการซ่อมรถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
            เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  การเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ 
            2.1.3  โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงานหรือว่างงาน ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดบริการ

            แนะแนวอาชีพอิสระแก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพ

            และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นการลดปัญหาการอพยพแรงงาน ทั้งนี้โดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน

            รวมกลุ่มประมาณ 10-20 คน และสำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์การสาธิต

            อาชีพอิสระไปให้บริการ  

            2.1.4  โครงการประกันสังคมเคลื่อนที่ ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยความร่วมมือของ

            สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 
 
   

     2.2  การเตรียมการสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพ หากประชาชนมีความประสงค์จะอพยพเพื่อไปหางานทำ

     ในถิ่นอื่น ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จัดบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ

      และอำนวยความสะดวก ดังนี้ 
            2.2.1  การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด

            ประสานสถานประกอบการเพื่อหาตำแหน่งงานว่างและรวบรวมผู้สมัครงานในพื้นที่พร้อมทั้ง

            อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแรงงานเข้าสถานประกอบการ 
            2.2.2  การจัดงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่

            และการดำเนินการตามโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัย 
            2.2.3  การให้บริการความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ให้สำนักงานสวัสดิการ

            และคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประสานอำเภอ ตำบล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

            เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานและข้อมูลศูนย์ปฏฺิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิง

            และเด็ก
 

     2.3  การเฝ้าระวังปลายทางการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน หากประชาชนไม่ประสงค์จะฝึกอาชีพ

     หรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ และต้องการอพยพไปหางานทำต่างถิ่น จังหวัดและสำนักงาน

     ประกันสังคมจังหวัดจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการหางานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 
            2.3.1  การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน
ให้สำนักงาน

            จัดหางานจังหวัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะตาม

            สถานีขนสงผู้โดยสาร 
            2.3.2  การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประสานงานกับสำนักงาน

            จัดหางานจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้อพยพเคลื่อนย้าย  และได้รับการบรรจุงาน

            ในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ร้บสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองในระบบประกันสังคม ต่อไป