ศูนย์บริการร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

            " ศูนย์บริการร่วม "

                      ความหมายของศูนย์บริการร่วม หมายถึง  หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้

     การกำกับดูแลของกระทรวงและจังหวัด  โดยนำงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มี

     ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  จากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและจังหวัด  มาไว้  ณ 

     สถานที่แห่งเดียวกัน คือ  ศูนย์บริการร่วม  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้หลายเรื่อง

     พร้อมกันในคราวเดียว  ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม  การขอทราบข้อมูล  การขออนุญาต

     หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์บริการร่วม

     เพียงแห่งเดียว

 

                    " วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม "

                    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วม

     แห่งใดแห่งหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อส่วนราชการ

     และหน่วยงานหลายๆ  แห่ง  โดยศูนย์บริการร่วมจะเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     กับการให้บริการประชาชนของส่วนราชการไว้ในที่เดียว  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม

     คอยให้บริการแก่ประชาชน

 

                   " ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจะให้บริการใน  3  ประเภทดังนี้ " 

                   1.  การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร  หมายถึง  การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสาร

     ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการก่อนที่เข้าสู่บริการ

     อื่นๆ  ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

                   2.  การให้บริการรับเรื่องส่งต่อ  หมายถึง การให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชน

     ในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในทันที

     ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  เพื่อดำเนินการต่อไป 

     การให้บริการประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการ

     หลายๆ  เรื่องพร้อมกันในคราวเดียว  ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน  และต้องมีขั้นตอน

     เฉพาะที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที

                  3.  การให้บริการเบ็ดเสร็จ  หมายถึง  การให้บริการตามคำร้อง หรือคำขอของประชาชน

     ในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที

     โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

                  จากบริการ  3  ประเภทดังกล่าว  สามารถจัดให้อยู่ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

     4  รูปแบบ  ดังนี้

                   1.  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  รูปแบบ  Call  Center

                   2.  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  รูปแบบ  Service  Link

                   3.  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  รูปแบบ  Mobile  Service  Unit

                   4.  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  รูปแบบ  One  Stop  Service

                   สำหรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

     นั้นจะเป็นในรูปแบบของ  Service  Link

 

 

" ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  จังหวัดนครสวรรค์ "

ให้บริการ  ข้อมูลข่าวสาร  ตำแหน่งงานว่าง 

ให้คำปรึกษาและดำเนินการประสานงาน  ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

" สามารถติดต่อได้้ที่ "

ศูนย์การค้า  Big  C  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์  60000

โทร. 0-5622-6032