ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ศาลากลางจังหวัด ชั้น3   ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ : 0-5680-3549, 0-5680-3550

สื่อสาร มท. : 15450

โทรสาร : 0-5680-3550