ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่นของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562
ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เป็นองค์กรคุณธรรม"
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ
คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "หนึ่งคน หลายคนรับใช้ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ
การคัดเลือกคนพิการต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
เชิญชวนประกวดขวัญใจกาชาด และประกวดว่าวไทยโบราณ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
การเดินทางของแรงงานผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) แอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทำงานยุคดิจิทัล
คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดนครสวรรค์ (One Stop Service) เปิดบริการในวันหยุดราชการ
ลงทะเบียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ