อำนาจหน้าที่

 

 
"สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  มีอำนาจหน้าที่ " 

 
         •   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงาน
             ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
        •   ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม
 
            และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 
        •   ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
        •   ประสานการดำเนินการกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
        •   ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย